(15 aug 1867)   

Johann Friedrich Wilhelm Wierper 1837                            Dina Wierper - van Zon (1841-1931)

 

 

 

                      

familie-portret GJH Wierper                                                                                             

   

        

F.S Wierper-Blanken en GJH Wierper

 

                                      

Femmina Blanken met Dina *abt 1900       louisa (tante Loes) G.L. Wierper *1876

 

 


                                                                                                                                                                      

Fritz Wierper 1899-1963                        Jan Wierper 1902-1984                              

 

 

 

                                                          

Henri Wierper                                     Nico Wierper 1910 - 1945